T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

FİLYASYON ve İZOLASYON TAKİP SİSTEMİ(FİTAS)

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE MAHREMİYET POLİTİKASI

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK Kanunu") 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı'dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

  • Kimlik verisi: TC Kimlik Numarası, ad, soyad bilgileri kimliğinizin doğrulanması amacıyla işlenmektedir.
  • İletişim verisi: Tarafınızca beyan edilen adres ve telefon numarası bilgisi ile İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen MERNİS ile entegre çalışan Bakanlığımız Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) bulunan adres bilgileriniz, ayrıca yine beyana dayalı olarak elde edilen bir yakınınıza ait telefon numarası bilgisi; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik süreçleri kapsamında gerekli izolasyon ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, size ulaşılmayan hâllerde iletişim bilgilerini verdiğiniz yakınınız üzerinden bilgi alınabilmesi amacıyla işlenmektedir.
  • Temaslı bilgisi: Eğer COVID-19 pozitif tanısı konulmuş bir vaka iseniz, temaslı olduğunuz kişilerin belirlenmesi için birinci derece yakınlarınızın kimlik ve adres bilgileri, aynı iş yerinde çalıştığınız kişilerin kimlik ve adres bilgileri, ayrıca temas ettiğiniz hekimin kimlik ve adres bilgisi, kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında işlenmektedir.
  • Sağlık verisi: Eğer COVID-19 pozitif tanısı konulmuş vaka iseniz Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntünüz ve PCR test sonucunuz, COVID-19 pozitif temaslısı iseniz semptom bilgileriniz (ateş, öksürük vs), kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinizin yürütülmesi amaçları ile işlenmekledir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

İzolasyon kurallarına uyumun denetlenmesi amacıyla kimlik ve konum bilgileriniz İçişleri Bakanlığına; COVID-19 pozitif olmanız durumunda kanınızdan temin edilecek plazmaların COVID-19 pozitif tanısı konan diğer hastaların tedavisinde kullanılması amacıyla kimlik, konum ve sağlık verileriniz ise Kızılay’a aktarılmakta; ayrıca kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik kapsamında, COVID-19 pozitif veya temaslısı olup olmadığınız bilgisi, sağlık hizmeti almak üzere gittiğiniz ve giriş yaptırdığınız özel sağlık kuruluşları ile üniversite hastaneleri tarafından Bakanlığımız sistemleri üzerinden doğrulanabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızca yöneltilen sorulara vereceğiniz cevaplarla otomatik olmayan yollarla veya bu uygulama aracılığı ile otomatik yollarla elde edilmekte olup, KVK Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Kanunu'nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği") ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapacağınız yazılı başvuruları "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletebilirsiniz.